Klub Cytrynki
Francuskie.pl - Twoja codzienna
porcja aktualności na temat marki Citroen

Regulamin rejestracji

                                                                                             POLSKI - ENGLISH VERSION BELOW

Poprzez rejestrację na tym forum wyrażasz zgodę, że nie będziesz wysyłał/a żadnych treści, które są fałszywe, zniesławiające, niedokładne, obraźliwe, wulgarne, wyrażające nienawiść, napastliwe, obsceniczne, profanujące orientację seksualną, grożące, naruszające prywatność, przeznaczone dla dorosłych lub jakkolwiek naruszające polskie lub międzynarodowe prawo. Wyrażasz również zgodę na niepublikowanie żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiadasz praw do tych materiałów lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów. Spamowanie, floodowanie, reklamy, łańcuszki, piramidy oraz podżeganie są również zabronione.

Każdy użytkownik musi mieć w profilu podane imię i nazwisko przez cały okres użytkowania forum. Jeżeli tego nie będzie to zostaną podjęte odpowiednie kroki, czyli:

Konto istniejące już na forum zostanie bez ostrzeżenia usunięte!
Konto rejestrowane nie zostanie autoryzowane.

Imię i Nazwisko podajemy, aby osoba pisząca brała pełną odpowiedzialność za to co pisze. Ponadto jako klubowicze często widujemy się na zlotach i spotkaniach lokalnych. Wtedy lepiej znać kogoś z imienia, a nie ksywki internetowej.
Nie piszemy do moderatorów ani administratorów na priv w sprawach związanych z samochodem, działaniem strony lub problemami z komputerem, od tego służą odpowiednie fora.
Mile widziane jest wstawienie w roli Avatara własnego zdjęcia lub zdjęcia swojego samochodu, jednak nie jest to wymóg konieczny.
Bardzo niemile widziane jest wstawianie dużych zdjęć auta do podpisu.
Mile widziany jest sensownie skonstruowany podpis, który zawiera dokładny model auta i miejsce zamieszkania - to upraszcza udzielenie pomocy np. poprzez precyzyjną informację o sklepach czy serwisach samochodowych.

Należy pilnować tematów for i swoje posty zamieszczać zgodnie z tematyką. Kilkukrotne przypadki błędnego postowania mogą doprowadzić do bolesnej interwencji moderatora z usunięciem konta włącznie.

Jeżeli uważasz że powinno powstać jakieś dodatkowe forum - napisz o tym w odpowiednim forum - istnieje takie, specjalnie po to właśnie założone. Na listy kierowane w tej sprawie na priva do moderatorów i administratorów nie będą oni odpowiadać.

Zauważ, że nie jest możliwe dla obsługi lub właścicieli forum sprawdzenie poprawności wiadomości. Pamiętaj, że nie monitorujemy na bieżąco wysłanych wiadomości, tak więc nie jesteśmy odpowiedzialni za zawarte w nich treści. Nie gwarantujemy dokładności, kompletności czy przydatności jakichkolwiek prezentowanych informacji. Wiadomości wyrażają opinię autorów i niekoniecznie opinię tego forum, jego załogi lub właściciela forum. Ktokolwiek uważa, że wiadomość jest niezgodna z regulaminem jest proszony o natychmiastowe powiadomienie administratora lub moderatora forum. Obsługa i właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia w rozsądnym czasie łamiących regulamin treści, jeśli uznają, że usunięcie jest konieczne. Jest to proces ręczny, więc nie możemy skasować lub zmienić wiadomości natychmiast. Te zasady mają również zastosowanie do informacji o użytkowniku w jego profilu.

Za zawartość wiadomości wysłanych przez Ciebie jesteś odpowiedzialny/a wyłącznie Ty.
Ponadto, wyrażasz zgodę na rekompensatę i pozostanie nieszkodliwym dla właściciela/i forum, jakichkolwiek powiązanych stron internetowych z tym forum oraz jego obsługi. Właściciel tego forum zastrzega sobie również prawo do ujawnienia twojej tożsamości (lub jakichkolwiek powiązanych informacji zebranych w tym serwisie) w przypadku formalnej skargi czy prawnych działań wynikających z Twojego użytkowania tego forum.

Masz możliwość, po rejestracji, wyboru nazwy użytkownika. Zalecamy, abyś wybrał/a odpowiednią nazwę. Nigdy nie udostępniaj hasła do konta, które za chwile zarejestrujesz, jakiejkolwiek osobie poza administratorem, z powodu bezpieczeństwa i dla zachowywania możliwości identyfikacji. Zgadzasz się również NIGDY nie używać konta innej osoby z jakiejkolwiek przyczyny. Jest również WYSOCE zalecane używanie złożonego i unikalnego hasła do konta, dla uniknięcia kradzieży konta.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu na to forum, będziesz mógł/mogła wypełnić szczegółowe informacje w profilu. Jesteś odpowiedzialny za wprowadzanie czytelnych i dokładnych danych. Jakakolwiek informacja, którą właściciel lub obsługa forum uzna za niedokładną lub wulgarną z natury, zostanie usunięta, z lub bez wcześniejszych uwag. Odpowiednie sankcje mogą zostać nałożone.

Zapamiętaj, że z każdą wiadomością jest zapisywany twój adres IP na wypadek, jeśli miał(a)byś zostać zbanowany/a na tym forum lub zaszłaby potrzeba kontaktu z twoim dostawcą Internetu. Może się to zdarzyć tylko w przypadku większego naruszenia tej zgody.

Zauważ również, że to oprogramowanie umieszcza w przeglądarce cookie, plik tekstowy zawierający różne informacje (takie jak Twoja nazwa użytkownika i hasło). Cookie jest używane TYLKO do utrzymania użytkownika zalogowanego/wylogowanego. Oprogramowanie nie zbiera ani nie wysyła żadnych innych informacji do twojego komputera.

Dostęp do działu ogłoszeń uzyskuje użytkownik który uzbiera określoną liczbę punktów za wpisy na forum.
                                                                                                          ENGLISH

By registering on this forum you agree that you will not post any material which is false, defamatory, inaccurate, abusive, vulgar, expressing hatred, harassing, obscene, profaning sexual orientation, threatening, invasive of privacy, or otherwise violates Polish or international law. You also agree not to post any copyrighted material unless you own the copyright to these materials, or written consent of the owner of the copyrighted material. Spam, flooding, advertisements, chain letters, pyramid schemes, and solicitations are also forbidden.

Each user must have his name and surname written in the profile, if not appropriate steps will be taken, namely:

Account already existing on the forum will be deleted without warning!
Account awaiting registration will not be authorized.

We use names and surnames, because the person who writes under his own name, takes full responsibility for what he writes. In addition, the club members often see each other at rallies and local meetings. Then you'd better know someone with a name, not a website nickname.

When writing a message, please write in Polish with the use of a translator, as well as please post the original text in English or at least German (in case the translator badly translated the gist).

You are welcome to insert your own picture or picture of your car as avatar, but this is not necessary.

Be careful of topics and post according to the subjects. The subsequent instances of incorrect posting can lead to painful moderator interventions, inclusive with the removal of the account. Please do not write to the moderators or administrators on priv in matters related to car operation or problems with your computer. Appropriate forums serve for this purpose.

Note that it is impossible for the staff or the owners of this forum to confirm the correctness of all messages. Remember that we do not actively monitor posted messages, so we are not responsible for their contents. We do not guarantee the accuracy, completeness or usefulness of any information presented. Anyone who feels that the message is objectionable is asked to immediately notify an administrator or moderator of this forum. Staff and the owner of this forum reserve the right to remove objectionable content within a reasonable time if they determine that removal is necessary. This is a manual process, consequently we cannot delete or modify messages immediately. These rules also apply to user information in his profile.

You have the ability, as you register, to choose your username. You also agree to NEVER use another person's account for any reason. It is also HIGHLY recommended to use a complex and unique password for your account, to prevent account hacking.
After you register and login to this forum, you can fill out the detailed profile. You are responsible for the entering of clear and accurate information. Any information which will be inaccurate or vulgar in nature will be removed, without prior notice. Appropriate sanctions may also be imposed.

Access to the adverts zone obtains each user who accumulates a certain number of points as forum posts.