Klub Cytrynki
Francuskie.pl - Twoja codzienna
porcja aktualności na temat marki Citroen

Autor Wątek: Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"  (Przeczytany 3696 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Andrzej Kulpa

 • Administrator Honorowy
 • ******
 • Wiadomości: 2 126
 • Płeć: Mężczyzna
 • Skąd: Szczecin
 • Posiadany samochód: 18ty Citroen w stajni = Citroen C4 MKI 5D 2,0hdi 136KM
 • Zainteresowania: moto-citro-zboczeniec
Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"
« dnia: Listopad 13, 2017, 22:14:04 »
Niniejszym zgodnie z obietnicą ogłaszamy treść statutu jaki będzie zgłoszony do rejestracji w sądzie nowego stowarzyszenia "Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pasjonatów Marki Citroen Klub Cytrynki".

Offline Andrzej Kulpa

 • Administrator Honorowy
 • ******
 • Wiadomości: 2 126
 • Płeć: Mężczyzna
 • Skąd: Szczecin
 • Posiadany samochód: 18ty Citroen w stajni = Citroen C4 MKI 5D 2,0hdi 136KM
 • Zainteresowania: moto-citro-zboczeniec
Odp: Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 13, 2017, 22:16:22 »
Treść statutu dla tych co nie chcą pobierać pliku:
TEKST JEDNOLITY STATUTU STOWARZYSZENIA „OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PASJONATÓW MARKI CITROEN KLUB CYTRYNKI”
z dnia ………………….

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pasjonatów Marki Citroen Klub Cytrynki” i w dalszej części niniejszego statutu zwane będzie Stowarzyszeniem.Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto ……………………………..Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§2
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§3
Celami Stowarzyszenia są:integracja osób zainteresowanych motoryzacją, w szczególności w zakresie związanym z marką Citroen;poszerzanie wiedzy o motoryzacji, w szczególności związanej z marką Citroen;kreowanie pozytywnego wizerunku marki Citroen;umożliwienie zdobywania wiedzy i doświadczeń związanych z użytkowaniem pojazdów marki Citroen;organizacja spotkań towarzyskich wśród pasjonatów marki Citroen;promowanie aktywnego wypoczynku.
§4
Stowarzyszenie swe cele realizuje m.in. poprzez: spotkania członków i sympatyków pojazdów marki Citroen;organizowanie zlotów, rajdów i imprez, szkoleń oraz innych inicjatyw społecznych; propagowanie wiedzy motoryzacyjnej dotyczącej pojazdów marki Citroen;doskonalenie umiejętności jazdy samochodem i motocyklem w czasie zawodów i innych spotkań;współdziałanie z wszelkimi podmiotami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;Dla realizacji celów Stowarzyszenie pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, m.in. darowizn, zapisów, spadków, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej oraz składek członkowskich.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w treści obowiązujących przepisów prawa. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony będzie wyłącznie na realizację celów Stowarzyszenia oraz pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§5
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, honorowych i wspierających. Szczegółowe, nieujęte w tym statucie, zasady i procedury przyjmowania członków oraz wzory deklaracji członkowskich i ustala Zarząd Stowarzyszenia.[/font][/color]Członkowie założyciele uzyskują automatycznie status członków zwyczajnych.[/size]
§6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna.Członkiem zwyczajnym staje się po upływie 14 dni od dnia należytego złożenia deklaracji członkowskiej i opłacenia pierwszej składki.
§7
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, niematerialną lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.Członkiem Wspierającym staje się po upływie 14 dni od dnia należytego złożenia deklaracji i opłacenia pierwszej składki. 
§8
Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.Członkowie Honorowi są przyjmowani na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek co najmniej 7 członków Stowarzyszenia.
§9
Członkowie Zwyczajni i Honorowi mają prawo do:biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia w sposób określony przez Stowarzyszenie;udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;Członkowie Zwyczajni mają obowiązek:brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;godnego reprezentowania Stowarzyszenia;regularnego opłacania składek, o ile obowiązek ich ponoszenia zostanie ustanowiony.Członkowie Wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak Członkowie Zwyczajni. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia, są zwolnieni obowiązku opłacania składek członkowskich.

§10
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego, honorowego oraz wspierającego następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd na skutek wykluczenia przez Zarząd, które może nastąpić z powodu:łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia;zalegania z opłacaniem składek za okres co najmniej 3 miesięcy, w przypadku członków zwyczajnych i wspierających;Utrata członkostwa następuje ponadto na skutek:śmierci członka;utraty osobowości prawnej, w przypadku członków wspierających;pisemnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu;utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, w przypadku członków będących osobami fizycznymi.
§11
Uchwałę w sprawie utraty członkostwa, o której mowa w paragrafie 10 ust. 1 niniejszego Statutu  podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.O decyzji utraty członkostwa zawiadamia się zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Decyzja o utracie członkostwa powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości i sposobie odwołania. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie utraty członkostwa zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zebranie Członków na najbliższym Zebraniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§12
Władzami Stowarzyszenia są:Walne Zebranie Członków, Zarząd,Komisja Rewizyjna. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyłonionych spośród członków stowarzyszenia.Kadencja członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ustaje:z chwilą upływu kadencji;z chwilą złożenia Zarządowi rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej na piśmie;z chwilą śmierci lub utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.[/color]W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz wybieralnych Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków w liczbie nie większej niż 1/3 członków pochodzących z wyboru. Dokooptowany członek nie może pełnić funkcji prezesa Stowarzyszenia.[/size][/color]W przypadku ustąpienia w czasie kadencji prezesa Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia przez niego funkcji, Zarząd ogłasza skrócenie kadencji i zwołuje zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia.[/size]

§13
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi, z głosem doradczym –  członkowie wspierający; Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania listem poleconym, pocztą elektroniczną na adresy email wskazane przez członków w deklaracji lub w inny sposób z potwierdzeniem odbioru.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:z jego inicjatywy;na wniosek Komisji Rewizyjnej;na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia. W przypadku niezwołania przez Zarząd zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, prawo zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów ogólnej liczby członków obecnych podczas zebrania. Głosowanie jest jawne.
§14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;uchwalanie zmian statutu;wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;rozpatrywanie odwołań od decyzji w przedmiocie odmowy przyjęcia członka w poczet członków Stowarzyszenia oraz w przedmiocie utraty członkostwa;rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnych oraz sprawozdań finansowych;uchwalanie budżetu;podejmowanie decyzji w sprawie przystępowania do organizacji określonych w § 2 ust. 2 niniejszego Statutu;podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

ZARZĄD
§15
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika. Prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamiani są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu, listem poleconym, pocztą elektroniczną na adresy email wskazane przez członków w deklaracji lub w inny sposób z potwierdzeniem odbioru.Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów                    w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku uzyskania równej ilości głosów o ważności uchwały decyduje głos prezesa Zarządu albo głos wiceprezesa w razie nieobecności prezesa Zarządu.Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu.[/color]W przypadku nieobecności członka zarządu na 3 kolejnych posiedzeniach, odbywających się w przeciągu minimum 2 miesięcy, zarząd większością głosów może podjąć decyzję o jego odwołaniu. W tym przypadku, członek Zarządu wobec którego podejmowana jest decyzja wyłączony jest z głosowania.[/size][/color]Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się do liczby uniemożliwiającej podjęcie ważnej uchwały, w skład Zarządu wchodzą wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.[/size][/color]Zarząd powiększony o członków Komisji Rewizyjnej podejmuje niezwłocznie uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w najkrótszym, możliwym terminie. Podejmowanie uchwał w innym zakresie, jest możliwe tylko w sprawach niecierpiących zwłoki.[/size]
§16
Do kompetencji Zarządu należą: realizacja celów Stowarzyszenia;wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;sporządzanie planów pracy i budżetu;sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia;zwoływanie Walnego Zebrania Członków;podejmowanie decyzji w przedmiocie przyznania i utraty członkostwa;podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia i prowadzenia biura Stowarzyszenia oraz zatrudniania pracowników;kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej;zatwierdzanie bilansu,podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania oddziałów lub sekcji,nadzorowanie działalności oddziałów i sekcji,powoływanie i rozwiązywanie stałych i okresowych komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,uchwalanie regulaminów działalności Zarządu, regulaminów oddziałów, sekcji i innych regulaminów wewnętrznych,występowanie do Zgromadzenia Stowarzyszenia z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego,ustalanie wysokości składek członkowskich oraz przyjmowanie od członków składek członkowskich;tworzenie i nadzorowanie w ramach działalności gospodarczej oraz statutowej wszelkich jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw i instytucji a także powoływanie i odwoływanie ich kierownictwa,przygotowywanie posiedzeń Zgromadzenia Stowarzyszenia.


KOMISJA REWIZYJNA
§17
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: kontrolowanie działalności Zarządu;składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków;prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu; składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagane jest uzyskanie zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku uzyskania równej ilości głosów o ważności uchwały decyduje głos Przewodniczącego.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I FUNDUSZE
Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich;darowizn, spadków;zapisów;dochodów z własnej działalności;dochodów z majątku Stowarzyszenia;dotacji i ofiarności publicznej.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Offline Bogusz Naglewicz

 • Moderator
 • *****
 • Wiadomości: 1 608
 • Płeć: Mężczyzna
 • Skąd: Zagramanica...
 • Posiadany samochód: Są:Pług 407 łeSWuu Citroen C3 1,4 HDI, 70KM 2012 FAP i inne bzdury...Były:Berlingo M59 1.6Hd 2008;Ford Mondeo 2.0TDCi 130 KM 2004; Xantia 1,6 88 KM 1995r. Orga 6378;Mazda mx-5 1.8 146 KM 2001;Fiat Stilo 1,6 103KM 2002
Odp: Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2017, 07:56:53 »
Paragraf 4
" doskonalenie umiejętności jazdy samochodem i motocyklem "... Ten fragment bym trochę zmienił, bo jak ktoś przyjedzie na Quadzie zarejestrowanym jako ciagniczek rolniczy. Ja wiem:nikt nikogo nie wygoni, ale ...
Dart

Offline Marian Czapski

 • Wrzuca piąty bieg
 • ***
 • Wiadomości: 1 287
 • Skąd: Warszawa
 • Posiadany samochód: C4, 1,6 eHDI, 2014; Subaru Forester 2014
Odp: Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 18, 2017, 21:14:33 »
Czy Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pasjonatów Marki Citroen Klub Cytrynki nie przewiduje stosowania włanych znaków graficznych? Jako, że te będą wzorami zastrzeżonymi imogą być nadużywane. Nic nie widać o trybach głosowania (bezpośrednie, pośrednie, korespondencyjne, telekonferencja itp). Może warto ustalić warunek ważności Walnego Zgromadzenia oraz na wypadek rozrostu organizacji możliwość  powołania zebrania reprezentantów (grup).

Offline Błażej Banisz

 • Sponsor
 • *****
 • Wiadomości: 1 095
 • Płeć: Mężczyzna
 • Skąd: Gliwice
 • Posiadany samochód: C4 1.6HDI 110KM bez FAP 2005r; C5 2.0HDI (RHF) kombi 2010; Nieruchomość garażowa CX 1977
Odp: Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 26, 2017, 15:06:41 »
Rozdział 3 paragraf 5 punkt 4:
Szczegółowe, nieujęte w tym statucie, zasady i procedury przyjmowania członków oraz wzory deklaracji członkowskich i ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Wydaje mi się, że lepiej wyglądało by bez "i" czyli:
Szczegółowe, nieujęte w tym statucie, zasady i procedury przyjmowania członków oraz wzory deklaracji członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia.
Ilu ludzi przypada na jednego człowieka?

Offline Marcin Ilcewicz

 • Administrator Globalny
 • ******
 • Wiadomości: 4 030
 • Płeć: Mężczyzna
 • Skąd: Kraków
 • Posiadany samochód: ZX 16V
Odp: Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 13, 2017, 15:12:36 »
Statut jest nadal procedowany, spotkania odbywają się cyklicznie. O zmiana poinformujemy w stosownym czasie.
pozdrawiam,
mrc


obecnie: zx 2.0i 16v, berlingo multispace, 406 coupe, laguna 2
dawniej: zx 1.9d audace, zx 1.6i, zx 16v, xantia 1.8i, 2x xantia v6, 306 cabrio

Offline Andrzej Tomaszczyk

 • Przyspiesza
 • Wiadomości: 45
 • Płeć: Mężczyzna
 • Skąd: Warszawa
 • Posiadany samochód: Xantia 2.0 SX 260kkm
 • Zainteresowania: działalność na rzecz społeczności lokalnych
Odp: Ogłoszenie - Statut - Stowarzyszenia "Klub Cytrynki"
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 26, 2018, 18:38:36 »
Hej ! Jestem członkiem od 2000 r i chcę być nadal . Jaka ma być składka i  gdzie jest wzór deklaracji?
Nowe sfery! Ale buja :-)